آیا بدترین اتفاقی که ممکن است یک برند آنلاین را تخریب کند لو دادن عمدی یا سهوی اطلاعات کاربرانش است؟ ایوند، سامانهٔ فروش آنلاین بلیط که در ابتدا با اسم My Event (مای ایونت) آغاز به...

بیشتر